Naše cíle

img

Proč jsme tady...

Družstvo vzniklo z potřeby zastavit pád společnosti a překlenout hlubokou mravní krizi vyvolanou dlouhodobým zločinným jednáním mocenských elit. Lidské společenství v duchu hesla mocných „rozděl a panuj“ bylo roztříštěno na nesmiřitelné tábory. Neustálým vyvoláváním strachu z nemocí či nedostatku zdrojů na pokrytí základních lidských potřeb mocní vytvořili atmosféru beznaděje, vyvolávající v lidech pouze nejnižší lidské pudy. Naše cesta je jiná. My sjednocujeme. Budujeme prostor, jehož základním pilířem je spolupráce, svoboda a spravedlnost. Každý, kdo do družstva na základě své svobodné vůle vstupuje, je vnímán jako svobodný suverénní člověk, mající ve společenství své místo, svoji funkci, svůj cíl. Společně nastavíme pravidla fungování družstva a jeho členů, abychom připravili bezpečný prostor pro individuální rozvoj každého jednotlivce, rodin i spolků. Společně budeme rozhodovat o tom, které projekty a v jaký okamžik uvedeme v život.

Poslání družstva...

Posláním družstva je výkon práv a hájení oprávněných zájmů podílníků k vytváření a získávání hmotných a nehmotných statků, práv a jiných výhod členů družstva organizováním vlastního systému opatření k plnému uspokojování jejich sociálních, vědeckých, technických, energetických, potravinářských, ekologických, materiálních a jiných potřeb a zájmů jejich zřizováním na družstevních pozemcích nebo zařízeních ve vlastnictví členů družstva, a to uvnitř i vně družstva. Všechny činnosti družstva směřují k podpoře blahobytu a ochraně zájmů každého podílníka, jsou-li tyto v souladu s ostatními podílníky.

img3

img

Ve stanovách jsme
definovali cíle družstva takto:

Družstvo si pro svou činnost stanovilo plnit zejména tyto cíle:
1. Vytváření integrovaných systémů obživy pro členy družstva
2. Posilování socioekonomického postavení členů družstva
3. Vytváření rozvojových infrastruktur ve prospěch členů družstva
4. Vytváření podmínek pro zlepšování zdraví, blahobytu a prosperity členů družstva
5. Vytváření bezpečné materiální a výrobní základny pro potřeby členů družstva
6. Zajištění a poskytování souboru vědeckých, technologických, výrobních a finančních služeb členům družstva vedoucích ke zvyšování jejich životní úrovně a vzdělání
7. Zajišťování právní ochrany členům družstva, ochrany majetku a bezpečí členů družstva
8. Podpora a řízení výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
9. Organizace a řízení činností pro ochranu a obnovu přírody, životního prostředí a vodních zdrojů
10. Podpora pěstování a produkce zdravých potravin

img

Hlavním cílem družstva tedy je:

svobodný člověk,
který je zbaven dluhů a není již nadále vystaven dluhovému otroctví,
žije zodpovědně a vědomě v souladu s přírodou,
přebírá, rozvíjí a předává vědění, moudrost, zručnost a tradice,
má všechny podmínky pro to, aby žil zdravý, šťastný a spokojený rodinný život,
mohl se podílet na budování a řízení samosprávy a rozvoji své oblasti (regionu)
a mohl bez omezení "tvořit" a realizovat své plány a projekty...

Cítím, že můžu být prospěšný...

Chci vám pomoci a aktivně se zapojit !!

Naši partneři


Najdete nás také na sociálních sítích...

© Copyright 2022 , Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět. Všechna práva vyhrazena.